Privacy Statement

Tafeltennisvereniging Rally Tafeltennisvereniging Rally, gevestigd aan Sportzaal aan de Tulpstraat 7
4261 CL Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ttv-rally.nl Sportzaal aan de Tulpstraat 7
4261 CL Wijk en Aalburg 0651812980

Stefan Kant is de Functionaris Gegevensbescherming van Tafeltennisvereniging Rally Hij/zij is te bereiken via info@ttv-rally.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tafeltennisvereniging Rally verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ttv-rally.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Tafeltennisvereniging Rally verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
Als u lid wordt registreren we voor- en achternaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres, een NTTB-nummer, voor senioren de affiniteit met type vrijwilligerswerk, voor jeugdleden de NAW-gegevens van ouders en/of opvoeders. Tijdens het lidmaatschap worden foto’s en prestatiegegevens verzameld.
Deze gegevens zijn binnen de vereniging beschikbaar voor de ledenadministratie, het secretariaat, de technische commissie, de PR-commissie, vrijwilligers die iets organiseren (o.a. bardiensten). Buiten de vereniging worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de NTTB en zo nodig aan subsidiegevers (bijv. de gemeente).
De gegevens bewaren we zolang u lid bent en voor een deel ook van ex-leden

Administratie
Behalve bovengenoemde gegevens worden uw bank- en betaalgegevens vastgelegd. Deze zijn toegankelijk voor de ledenadministratie en financiële administratie, en voor het secretariaat.
Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de financiële administratie gedurende 7 jaar).

PR en communicatie
Om u en anderen te informeren over activiteiten en ontwikkelingen ervan versturen we nieuwsbrieven, zetten berichten op onze website en op sociale media e.d. Voor zover nodig en relevant plaatsen we daarbij – met uw uitdrukkelijke toestemming – naam en beeldmateriaal. Bij inschrijving of bij een later verstrekt toestemmingsformulier kunt u aangeven of u daar wel of niet mee instemt.

Na beëindiging lidmaatschap
Als u geen lid meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, reünies e.d. uw bereikbaarheidsgegevens bewaard en ook het bestaande beeldmateriaal en de registratie van prestaties. Dat materiaal is beschikbaar voor de ledenadministratie, het secretariaat en bijvoorbeeld een reüniecommissie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tafeltennisvereniging Rally deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tafeltennisvereniging Rally blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tafeltennisvereniging Rally jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tafeltennisvereniging Rally gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tafeltennisvereniging Rally en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ttv-rally.nl.

Tafeltennisvereniging Rally wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tafeltennisvereniging Rally neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ttv-rally.nl.